ثبت نام             آیا رمز خود را فراموش کرده اید؟
 
 
   

مشاهده کمیته اجرایی
اعضای کمیته علمی همایش :
1دکتر سید امیر حسن منجمیدانشگاه اصفهان
2دکتر علیرضا نوروزیدانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
3دکتر کیوان محبیدانشگاه آزاد واحد مبارکه
4دکتر محمد رضا رمضان پوردانشگاه آزاد واحد خوراسگان
5دکتر نرگس حبیبیدانشگاه آزاد واحد خوراسگان
6دکتر حسین ابراهیم پورکوملهدانشگاه کاشان
7دکتر کوروش زارعی نیادانشگاه کلگری، کانادا
8دکتر عبدالرضا رسولی دانشگاه صنعتی قم
9دکتر مزدک زمانیدانشگاه کین، آمریکا
10دکتر حبیب سیف زادهدانشگاه آزاد واحد نجف آباد
11دکتر محمد نادری دهکردیدانشگاه آزاد واحد نجف آباد
12دکتر حمید رستگاری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
13دکتر فرساد زمانیدانشگاه آزاد واحد خوراسگان
14دکتر محمدرضا سلطان آقاییدانشگاه آزاد واحد خوراسگان
15دکتر جواد حسین خانیدانشگاه آزاد واحد دماوند
16دکتر عبدالوهاب احسانی راددانشگاه آزاد واحد شاهرود
17دکتر مجید هارونیدانشگاه آزاد واحد دولت آباد
18دکتر ریحانه خورسند دانشگاه آزاد واحد دولت آباد
19دکتر زهرا رضاییدانشگاه آزاد واحد مرو دشت